Terug

Privacyverklaring website

Privacyverklaring website

Dit is de privacy verklaring voor de website van het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMC Utrecht). Persoonlijke gegevens die u via onze website invult, zoals uw naam of adres, gebruikt het UMC Utrecht alleen voor het doel waarvoor u ze invult. Dat is bijvoorbeeld een inschrijving voor een bijeenkomst of aanmelding voor een nieuwsbrief. Uw gegevens gebruikt het UMC Utrecht nooit voor andere doeleinden en worden nooit aan personen buiten het UMC Utrecht ter beschikking gesteld, tenzij u hier toestemming voor geeft. Uw gegevens bewaren we niet langer dan nodig is. Het UMC Utrecht houdt zich daarbij aan de eisen die de privacywetgeving stelt.

Inzage, overdracht of verwijderen van gegevens uitklapper, klik om te openen

U kunt het UMC Utrecht altijd vragen om inzage, overdracht of verwijdering van de gegevens die u hebt verstrekt. Het recht op overdracht van gegevens is niet van toepassing voor de gegevens die het UMC Utrecht verzamelt op deze website, omdat het om een kleine hoeveelheid gegevens gaat en we deze maar voor een zeer korte duur gebruiken. Natuurlijk kunt u altijd uw toestemming weer intrekken. Als deze gegevens onjuist blijken te zijn, dan passen wij deze gegevens vanzelfsprekend voor u aan.

Als u op een formulier op de site persoonlijke gegevens hebt ingevuld, kunt u deze gegevens laten verwijderen door een mail te sturen aan het UMC Utrecht via info@umcutrecht.nl.

Het kan voorkomen dat u een klacht hebt over de privacybescherming in het UMC Utrecht. Hiervoor kunt u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming (FG) via e-mail privacy@umcutrecht.nl.

Of per post:
UMC Utrecht t.a.v. Functionaris gegevensbescherming
Huispostnummer Fac. 10.12
Postbus 85500
3508GA Utrecht

Het is ook mogelijk om uw klacht te melden bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Voor vragen over de privacy van uw gegevens in het UMC Utrecht, kunt u via bovenstaand e-mailadres contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming.
Meer informatie over privacy van uw gegevens in het UMC Utrecht

Patiëntportaal Mijn UMC Utrecht uitklapper, klik om te openen

Medewerkers van het UMC Utrecht gaan vertrouwelijk om met alle gegevens die patiënten via Mijn UMC Utrecht verstrekken. Zowel artsen, verpleegkundigen als andere zorgverleners van het UMC Utrecht zijn gebonden aan het beroepsgeheim. Zij mogen gegevens over u alléén aan anderen verstrekken nadat u daarvoor toestemming hebt gegeven. Degenen die bij uw behandeling betrokken zijn, mogen wel onderling gegevens opvragen en uitwisselen. Dat mag alleen als dat nodig is voor de behandeling.

De e-consults worden opgeslagen in uw medisch dossier. Alle zorgverleners die rechtstreeks bij uw behandeling betrokken zijn, hebben toegang tot de gegevens in uw dossier, voor zover dat nodig is om hun werkzaamheden te verrichten. Dat betekent dat zij ook de e-consults kunnen lezen.

Webinar uitklapper, klik om te openen

Het UMC Utrecht organiseert webinars om kennis en ervaringen over zorg en onderzoek te delen met geïnteresseerden.

Deze organiseren we samen met OnlineSeminar B.V., gevestigd in Amsterdam, Rietlandpark 301, 1019 DW.

Voor deelname aan een webinar vraagt het UMC Utrecht geïnteresseerden naar naam, achternaam, e-mailadres en geslacht (hierna: NAW-gegevens). De NAW-gegevens delen we met OnlineSeminar zodat potentiele deelnemers gebruik kunnen maken van de site waarop het webinar wordt uitgezonden.  Deze site is eigendom van OlineSeminar. 

OnlineSeminar gebruikt de NAW-gegevens om maximaal vier e-mailberichten te versturen: de uitnodiging, een bevestiging, een herinnering en een agenda-uitnodiging.

Het UMC Utrecht heeft met OnlineSeminar afgesproken dat de NAW-gegevens eigendom blijven van het UMC Utrecht. Het UMC Utrecht gebruikt de NAW-gegevens om potentiele deelnemers via een e-mailbericht op de hoogte te brengen van een volgend webinar. U kunt altijd een verzoek indienen om deze gegevens in te zien of te verwijderen, door een mail te sturen naar info@umcutrecht.nl

Patiëntervaringsmeting uitklapper, klik om te openen

Doel en opzet van de meting

De Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) meet sinds 2013 jaarlijks ervaringen van patiënten.  Voorheen gebeurde dit met de CQ-index.

Vanaf 2019 gaan de UMC’s ervaringen meten met een kortere vragenlijst, gebaseerd op uitgangspunten van het internationale Picker instituut.

Het doel van de NFU met deze meting is inzicht te krijgen in de kwaliteit van zorg die patiënten ervaren en aanknopingspunten te vinden voor verbetering.

Wat gebeurt er met de resultaten?

De meting van patiëntervaringen in NFU-verband stelt het UMC Utrecht in staat om de eigen resultaten te vergelijken met die van andere UMC’s.

Door te leren van goede voorbeelden zowel intern als extern, kan het UMC Utrecht de zorg voor haar patiënten verbeteren.

Patiëntgegevens

Om u een uitnodiging voor  deelname aan deze meting te sturen, gebruikt het UMC Utrecht uw naam, achternaam, e-mailadres, geslacht en het laatst door u bezochte specialisme in het UMC Utrecht.

Deze gegevens verstrekken we, onder strikte veiligheidsvoorwaarden, aan onderzoeksbureau Expoints, dat de meting voor ons uitvoert. Expoints verstuurt de uitnodigingen en stelt een website beschikbaar waarop de vragenlijst staat. Deze site is eigendom van Expoints. Het UMC Utrecht heeft met Expoints afgesproken dat de gegevens eigendom blijven van het UMC Utrecht.

U hebt als (mogelijke) deelnemer aan het ervaringsonderzoek het recht om uw gegevens in te zien of te laten verwijderen. U heeft ook de mogelijkheid om aan te geven dat u geen uitnodiging voor deelname aan het onderzoek wilt ontvangen. U kunt hierover een mail sturen naar info@umcutrecht.nl

Vragen?

Hebt u nog vragen over het gebruik van uw gegevens voor het meten van patiëntervaringen, stuurt u dan een mail aan info@umcutrecht.nl. U kunt ook bellen met (088) 755 55 55, zij kunnen u doorverbinden met afdeling Marketing en Communicatie.

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.